Toeta projekti!
uudisedVaata ringi!EhitusKes mida teeb?ajalugutoetamineEÜSi veebFINENG

EÜSi renoveeritud maja avatud

13.-14. septembril 2002 toimus EÜSi maja renoveeritud hoone pidulik taasavamine tema 100. juubeli tähistamiseks. Majas on täielikult uuenenud interjöör esimesel ja teisel korrusel, paigaldatud on uued kommunikatsioonid. Vaata valminud maja siit.

Suur tänu kõigile, kes aitasid Eesti rahvusliku arhitektuuri esimese näite taastamist. Kui soovid anda enda panuse maja renoveerimise heaks, vaata siia

     
    Toetajad:
Nordea Pank Eesti
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta / Vanha ylioppilastalo
Kaatuneiden Muistosäätiö
Kesko Corporation
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
UPM-Kymmene Oyj / Yhtyneet Sahat Oy
Jenny ja Antti Wihurin säätiö
Kaido Areda
Coetus 92-II
Coetus 93-II
Coetus 97-I
Heiner Erendi
Etelä-Pohjalainen Osakunta
EÜS Stockholmi koondus
Juha Hakala ja Agneta Ström-Hakala
Toomas Hendrik Ilves
Andres Koern
Heldur Meerits
Metsäliitto-Yhtymä
Udo Mällo
Nordea Pankki Suomi Oyj
Ostrobotnia
Pohjalaisten Talosäätiö Ostrobotnia - Österbottniska Nationshusstftelsen
Pohjois-Pohjalainen Osakunta
auvil! Heino Riomari mälestusfond
Sotaveteraanien tuki- ja perinnesäätiö
Stockmann Oyj Abp
Stora Enso Oyj
Suomen Suvun Säätiö
Viking Line Abp
Erkki Välttilä
Martin Aadamsoo
Kiur Aarma
Kristjan Aavik
Aadu Abel
Jako Abel
Teemu Ahola
Rein Aidma
Jaak Akker
Risto Alaviuhkola
Heino Allik
Aadu Allpere
Arno Altoja
Aimar Altosaar
Andres Andresen
Jaan-Olle Andressoo
Tarmo Areda
Anja Arhippainen
Siim Aring
Martin Arpo
Heino Arras
Tõnis Arro
Eino Avarsoo
Agur Benno
Veiko Berendsen
Leif och Marianne Blomqvist
Ingvar Bärenklau
Coetus 95-II
Coetus 96-II
Coetus 97-II
Eesti-Soome Ärijuhtide Ühing
Toivo Ellakvere
Indrek Elling
Vello Erenurm
Mart-Peeter Erss
Elmar Ester
Allan Estonius
Mats Estonius
Eteläpohjalaiset Seniorit ry
EÜS Ameerika Ühendriikide koondus
EÜS Montreali koondus
Björn Fant
Fredrik Forsberg
Ahto Grahv
Toomas Gross
Raija ja Ilmari Haapala
Vootele Hansen
Maaria von Heijne
Kaarina Heinonen
Alo Heinsalu
Edgar Heinsoo
Aune ja Olavi Helanen
Jüri Helberg
Martti Helminen
Seppo Hentilä
Toomas Hiio
Arti Hilpus
Raul Hindov
Risto Hirvensalo
Lars Huldén
Saara Hyyppä
Rainer Innos
Insinööritoimisto M.O.K. Isotalo
Paula Jaakkola
Enno Jakobson
Jaan Jakobson
Ott Jalakas
Kaljo Juurik
Mart Jänes
Tõnu Jänes
Jaan ja Aleksandra Järve Mälestusfond
Jüri Jürisson
Tarmo Jürisson
Ott Kaal
Peeter Kaldur
Allan Kaldoja
Tarmo Kalvet
Kristiina Kananen
Indrek Kannik
Sulev Kannike
Ants Kargaja
Toomas Kariis
Jari Karinen
Olari Karlson
Margus Kastehein
Margus Kasterpalu
Jüri Kaude
Olaf Kibe
Lembit Kibur
Toomas Kiho
Tarmo Kilg
Artur Kim
Margus Kingisepp
Märg Kirik
Andrus Kivirähk
Hilkka Knaapi-Rung
Priit Kogerman
Erkki Koivisto
Esko Koivusalo
Margus Kolga
Kaidu Kontkar
Hannu Kontsas
Andres Kook
Olari Koppel
Olli Korhonen
Juhan Kreem
Robert Kreem
Alar Krepp
Paavo Krosmann
Eerik-Niiles Kross
Jaan Kross
Kalvi Kruus
Henn Kurvits
Kaimo Kuusk
Urmas Kõljalg
Matti Kõresaar
Rein Kõrgma
Emil Kärneri lesk
Henri Käsper
Anja Laaksonen
Mart Laar
Panu Laturi
Mati Laur
Erkki Leego
Jaak Leino
Peppi Leino
Margo Lemetti
Juhani Lemmik
Kaupo Lepasepp
Tiit Lepasepp
Ülo Lepp
Olavi Leskinen
Taavet Liias
Pekka Lilja
Lembit Lilleleht
Andres Lindvere
Rita Linna
Vahur Lokk
Olavi Luell
Jüri Luik
Tõnis Lukas
Indrek Lõo
Rein Lüüs
Arne Maasik
Matti Maasikas
Tarvi Markson
Jüri Marran
Indrek Martinson
Harry Meindok
Tõnu Meius
Riho Melts
Rein Metsik
Peeter Mihkla
Helmut Mikk
Rein Minka
Hans Mirka
Tanel Murre
Mart Mägi
Ruut Mägi
Timo Mäki
Lauri Mälksoo
Vello Mänd
Toomas Männaste
Toomas Määrmann
Kalervo Mörä
Mait Müürsepp
Paul Ney
Andres Niitepõld
Erik-Alar Nippak
Ivar-Alan Nippak
Seppo Niskanen
Lauri Nouro
Jaakko Numminen
Toomas Nurmoja
Pearo Nõmmik
Tõnis Nõmmik
Kirsti Näykki
Sakari Ojantakanen
Peeter Olesk
Kalle Olli
Elvi Ollila
Kaido Orula
Indrek Ostrat
Olev Ott
Leino Pahtma
Olavi Paide
Ivar Paljak
Peeter Paljak
Sergi Palu
Vello Pannel
Erwin Pari
Ilmar Part
Mart Pauska
Priit Pedajas
Tõnu Peipman
Ivo Penno
Olavi Petron
Gustav Piir
Helmut Piirimäe
Pärtel Piirimäe
Jaanus Pikani
Jaanus Plaat
Pohjoispohjalaiset Seniorit ry
Mikko Pohtola
Tiit Pruuli
Margus Punab
Sampo Purontaus
Aksel Puström
Ilja Pähn
Harri Pättikangas
Dagmar ja Heikki Pöntiskoski
Peeter Pütsep
Ilmar Raag
Kristjan Raba
Aivar Rahno
Tarvo Raid
Fred Raju
Erich Rannu
Peep Ratas
Peeter Reštšinski
Peep Rebane
Aho Rebas
Tiina Rebas
Gunnar Reiman
Harri Reimand
Koit Reimand
Tiit Riisalo
Tõnu Riomar
Vello Riomar
Jaan Roos
Peeter Roosma
Arvedi Rossman
Hannes Rumm
Jüri Mihkel Ruus
Meelis Rõigas
Ristjan Ränk
Endel Saadoja
Toomas Saar
Helmut Saarts
Imre Sade
Sven Sakkov
Indrek Saks
Rainer Saks
Vello Salo
Erik Salumäe
Andrus Salupere
Laur Sarv
Priit Sarv
Reet Sarv
Meelis Saueauk
Raul Savimaa
Rauno Schults
Jüri Seilenthal
Samuli Seilonen
Jaan Seim
Heikki Seppänen
Jan Sergo
Vello Sermat
Kalervo Siikala
Aarne Siimsen
Siim Sikk
Raija Similä
Janno Simm
Elmar Simonlatser
Karl-Martin Sinijärv
Riivo Sinijärv
Sakari Sippola
Jüri Soomägi
Jüri Stepanov
Aarno Strömmer
Ingmar Stuns
Günter Suurkuusk
Alo Suurna
Sanna Suvanto ja Jari Luomala
Silver Säga
Olaf Sööt
Karl Tagel
Toivo Tagel
Toomas Takjas
Jaan Tallinn
Eero Tamm
Erki Tamm
Ilmar Tamm
Jüri Tamm
Tõnu Tamm
Urmas Tamm
Arbo Tammiksaar
Alfred Johannes Tanimäe
Andres Tarand
Indrek Tarand
Kaarel Tarand
Rein Tarmet
Matti Tarum
Sven Tarum
Christoffer Taxell
Indrek Teder
Mark Teose
Jüri jun Teras
Jüri sen Teras
Marjo Riitta Tervonen
Jaan Timusk
Ants Tomson
Ott Toomet
Heinrich Toots
Jaan Toots
Martin Triipan
Arvid Truumees
Peeter Tulviste
Tuomo Tuomi
August Tähnas
Tarmo Türkson
Uuno Uudelepp
Ilmar Vaher
Lauri Vahtra
Lauri Vahtre
Sulev Vahtre
Jaak Vaikna
Leena ja Seppo Valjus
Enn Varrik
Vasa nation
Kaarina Vasarla
Soames Vatsel
Villu Vatter
Sten Veidebaum
Ülo Veldre
Arvo Veskimets
Imre Viilukas
Jaak Viitso
Erik Vikström
Viktor V. Vinkmann
Uno Vipper
Urpo Virkkunen
Toivo Visnapuu
Tylle Väisänen
Kristjan Väärt
Aadu-Rein Wirma
Adolf (Ats) Wirma
Rudolf Wirma
Eevald Äärma

                                                                      © Eesti Üliõpilaste Selts 2001-2002

                                                                             maja100@eys.ee